02 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่

ปรับปรุง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

พื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของอำเภอหัวตะพาน ตามรายละเอียดนี้

       อำเภอหัวตะพานมีพื้นที่ 540 ตารางกิโลเมตร

       ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลน้ำปลีก เขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

       ทิศใต้            ติดกับอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

       ทิศตะวันออก   ติดกับอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ทิศตะวันตก     ติดกับอำเภอคำเขื่องแก้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เขตการปกครอง

       แบ่งออกเป็น                 8       ตำบล

                                      85     หมู่บ้าน

       องค์การบริหารส่วนตำบล      5       แห่ง

       เทศบาลตำบล                     3       แห่ง

การคมนาคม

       ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2210

จำนวนประชากร

ตำบล

จำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ประชากร

ต.รัตนวารี

7

1008

4704

ต.หัวตะพาน

9

483

6684

ต.คำพระ

12

1480

7193

ต.จิกดู่

12

1440

7486

ต.โพนเมืองน้อย

12

1454

7375

ต.หนองแก้ว

10

847

4854

ต.เค็งใหญ่

10

1262

6193

ต.สร้างถ่อน้อย

13

1637

8651

รวม

85

9611

57292

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station