สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน
ขอเชิญชวน ร่วมประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566

แสกนหรือคลิกลิงก์เข้าทำได้ที่นี่

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station