ประวัติสถานีตำรวจ

          อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในการปกครองของอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2510 ขณะนั้นมีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ ตำบลหนองแก้ว ตำบลหัวตะพาน ตำบลคำพระ และตำบลเค็งใหญ่ ต่อมาปีพุทธศักราช 2511 ทางราชการเห็นว่า ตำบลโพนเมืองน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อยและตำบลจิกดู่ในเขตการปกครองของอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดกัน ซึ้งจะทำให้ราษฎรมีความสะดวกในการมาติดต่อราชการและการสื่อสาร จึงได้รวมเอาตำบลดังกล่าวเข้ามาอยู่ในการแกครองของกิ่งอำเภอหัวตะพานรวม 7 ตำบลต่อมาได้แยกเพิ่มอีก 1 ตำบล คือ ตำบลรัตนวารี และยกฐานะเปนอำเภอเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้รวมเอาหมู่บ้าน ตำบล ทั้งหมด ในเขตอำเภอหัวตะพานให้อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นมา

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

     ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2510 ปัจจุบันได้ทำการก่อสร้างสถานที่ทำการแห่งใหม่ โดยเปิดให้ใช้ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2543 บนพื้นที 12 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ตัวอาคารเป็นแบบคอนกรีต 2 ชั้น โดยที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหัวตะพานจะตั้งอยู่บริเวณสถานที่ติดต่อราชการของอำเภอหัวตะพาน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

© 2023 by Huataphan Police Station